Algemene Voorwaarden & Privacy

Algemene voorwaarden Foodie

 Inleiding

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Foodie B.V. Deze zijn steeds van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en bevatten belangrijke informatie voor u als klant. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

ARTIKEL 1.       Definities

1.1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

1.2. Foodie: gevestigd aan de Steenovenweg 7a te Helmond en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als Foodie B.V. onder nummer 11068314.

1.3. Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Foodie en/of een account heeft aangemaakt op de Website.

1.4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Foodie en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

1.5. Website: de website van Foodie, te raadplegen via foodie.nl.

ARTIKEL 2.       Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Foodie zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Foodie slechts bindend, indien en voor zover deze door Foodie uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

ARTIKEL 3.       Prijzen en informatie

3.1. Alle op de Website en in andere van Foodie afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.

3.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Foodie kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Foodie afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

3.4. Foodie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

ARTIKEL 4.       Totstandkoming Overeenkomst

4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Foodie en het voldoen aan de daarbij door Foodie gestelde voorwaarden.

4.2. In het geval van een Overeenkomst tussen Foodie en een zakelijke Klant, heeft Foodie tot 2 dagen na sluiting van de Overeenkomst, de mogelijkheid om haar aanbod te herroepen.

4.3. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Foodie onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

4.4. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Foodie het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

4.5. Foodie kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Foodie op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden. 

ARTIKEL 5.       Account

5.1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.

5.2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

5.3. Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Foodie is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Klant.

5.4. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Foodie daarvan in kennis te stellen, zodat Foodie gepaste maatregelen kan nemen.

ARTIKEL 6.       Uitvoering Overeenkomst

6.1 Zodra de bestelling door Foodie is ontvangen, stuurt Foodie de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

6.2 Foodie is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

6.3. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden.

6.4. Indien Foodie de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Consument kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden. Zakelijke Klant wordt geacht akkoord te zijn met de nieuwe leverdatum.

6.5. Foodie raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het artikel omtrent garantie en conformiteit.

6.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico van deze producten over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

6.7. Foodie is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

6.8. Klant verklaart ervan op de hoogte te zijn dat de op de Website aangeboden producten geen medische producten zijn. In het geval van huidproblemen of medische klachten, dient een Klant een arts of dermatoloog te raadplegen.

ARTIKEL 7.       Abonnementen

7.1. Foodie kan abonnementen aanbieden, bijvoorbeeld voor het regelmatig leveren van producten. De details van het abonnement (zoals de betreffende producten, de prijs, de frequentie van levering en duur van het abonnement) worden op de Website vermeld.

7.2. Bij het aanschaffen van het abonnement op de Website dient Klant te betalen via een van de op de Website aangeboden betaalmethodes. Tevens autoriseert Klant Foodie om de volgende abonnementskosten via automatische incasso te incasseren door Foodie of een door haar ingeschakelde derde. De abonnementskosten dienen vooraf betaald te worden: na het afsluiten van het abonnement en vervolgens iedere 4 (vier) weken op dezelfde dag (of eerstvolgende werkdag). Foodie behoudt zich het recht voor om het tijdstip van de automatische incasso te wijzigen, bijvoorbeeld in het geval dat de abonnementskosten niet afgeschreven kunnen worden.

7.3. Indien Klant een machtiging tot automatische incasso heeft afgegeven aan Foodie of een door haar ingeschakelde derde, dient Klant er zorg voor te dragen dat de incasso uitgevoerd kan worden op het tijdstip van de incasso. Stornering van de geïncasseerde bedragen ontheft Klant in geen geval van zijn betalingsverplichting(en) jegens Foodie.

7.4. Foodie behoudt zich het recht voor om de prijzen van de abonnementen te wijzigen, voor zowel bestaande abonnementen als voor abonnementen die stilzwijgend zijn verlengd. Foodie zal Klant hierover informeren. Indien Klant (die consument is), de wijziging niet wenst te accepteren, kan hij het abonnement opzeggen.

7.5. Klant kan het abonnement op elk gewenst moment opzeggen via zijn of haar account, of door een e-mail te sturen aan de klantenservice.

7.6. Indien de betaling door Klant niet of niet op tijd wordt voldaan (zoals gestorneerd), is Foodie gerechtigd om het abonnent en de levering van de bijbehorende producten met onmiddellijke ingang op te schorten dan wel op te zeggen.

7.7. Foodie verricht geen terugbetalingen of crediteringen voor (gedeeltelijk) gebruikte producten.

7.8. Geïncasseerde bedragen dienen te worden gestorneerd via de bank van de consument op het moment dat ondernemer en consument overeen zijn gekomen dat er een situatie is voorgedaan waarbij de consument het recht heeft om te storneren.

ARTIKEL 8.       Herroepingsrecht

8.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Zakelijke Klanten komt derhalve geen herroepingsrecht toe.

8.2. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Foodie binnen 14 kalenderdagen (de bedenktermijn) na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

8.3. als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;

8.4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

8.5. bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

8.6. Foodie kan het herroepingsrecht voor ‘hygiëne producten’ (zoals ketometers) uitzonderen, in het geval de verzegeling van de producten is verbroken. Deze verzegeling is namelijk aangebracht met het oog op de hygiëne en gezondheidsbescherming.

8.7. Foodie stelt een antwoordnummer ter beschikking waarmee Klant gratis vanuit Nederland kan retourneren. Voor de overige methoden of vanuit andere landen zijn de kosten voor het retourneren voor Klant. Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald.

8.8. Binnen de bedenktermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen. Voor het beoordelen van de voedingssupplementen is het niet noodzakelijk om de verzegeling te verbreken. De Klant kan de inhoud beoordelen aan de hand van de informatie op de verpakking en in de meegeleverde flyer.

8.9. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid. Geopende voedingssupplementen kunnen in verband met hygiëne niet meer verkocht worden, waardoor de waardevermindering kan oplopen tot 100%.

8.10. Klant kan de Overeenkomst conform de bedenktermijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Foodie, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Foodie kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Foodie bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten. Producten kunnen geretourneerd worden naar:

Retouradres binnen Nederland (PostNL)

Foodie B.V.

Antwoordnummer

5710 VB Someren

Retouradres overige vervoerders/vanuit andere landen

Foodie B.V.

Steenovenweg 7A

5708 HN Helmond

Nederland

8.8. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Foodie de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij Foodie aanbiedt het product zelf af te halen, mag Foodie wachten met terugbetalen tot Foodie het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

8.9. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

ARTIKEL 9.       Betaling

9.1. Klant dient betalingen aan Foodie volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Foodie is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

9.2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Foodie is gewezen op de te late betaling en Foodie de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Foodie gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen conform het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten(BIK).

9.3. Indien de zakelijke Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Foodie gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. De incassokosten bedragen voor zakelijke Klant: 15% over openstaande bedragen tot € 500,00; 10% over de daaropvolgende € 500,00 en 5% over de volgende € 1000,00 met een minimum van € 50,00.

ARTIKEL 10.       Garantie en conformiteit

10.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

10.2. Foodie draagt er zorg voor dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

10.3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Foodie daarvan in kennis te stellen.

10.4. Indien Foodie de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

10.5. Voor gebruik van het product dient Klant de meegeleverde informatie te lezen en na te gaan of Klant er geen bestanddelen aan de producten zijn toegevoegd, waarvoor Klant allergisch of gevoelig is.

10.6. Foodie kan de werking van de producten niet garanderen. De werking van de producten is bijvoorbeeld afhankelijk per persoon en per huidtype.

ARTIKEL 11.       Klachtenprocedure

11.1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Foodie, dan kan hij bij Foodie telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

11.2. Foodie geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Foodie binnen 14 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

11.3. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

ARTIKEL 12.       Aansprakelijkheid

12.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

12.2. Aansprakelijkheid van Foodie jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

12.3. Buiten de in de vorige twee leden van dit artikel genoemde gevallen rust op Foodie jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Foodie of in geval van schade door dood of lichamelijk letsel.

12.4. De aansprakelijkheid van Foodie jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Foodie onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Foodie ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Foodie in staat is adequaat te reageren.

12.5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Foodie meldt.

12.6. In geval van overmacht is Foodie niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, pandemieën, overheidsmaatregelen, stroomstoringen, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen.

ARTIKEL 13.       Eigendomsvoorbehoud

13.1. Zolang Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Foodie.

13.2. Zakelijke Klant is voor bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd deze zaken, anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de zaken, te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. Daarnaast is het zakelijke Klant niet toegestaan om deze zaken te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen zolang de eigendom van deze zaken niet op zakelijke Klant is overgegaan.

13.3. Zakelijke Klant is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd, zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Foodie te bewaren.

13.4. Foodie is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij de koper aanwezig zijn, terug te nemen indien Zakelijke Klant niet voor tijdige betaling van de facturen zorg draagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren.

ARTIKEL 14.       Persoonsgegevens

14.1. Foodie verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy- en cookieverklaring.

ARTIKEL 15.       Slotbepalingen

15.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf laat deze rechtskeuze de bescherming die Klant op grond van het dwingende recht van zijn woonplaats geniet, onverlet.

15.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Foodie gevestigd is.

15.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

15.4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Foodie B.V.

Steenovenweg 7A

5708 HN Helmond

Tel 076-5620259

klantenservice@foodie.nl

KVK NR: 11068314

BTW NR: NL817672035B01

 

Privacy- en cookieverklaring Foodie

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op: 18 juni 2020

Jouw privacy is voor Foodie B.V. (hierna: Foodie), van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit betekent dat wij:

 • Onze doelen duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Jouw rechten respecteren, zoals jouw recht op inzage, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens.

Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Wanneer je gebruik maakt van onze website en dienstverlening, verkrijgen wij verschillende soorten persoonsgegevens. Wij geven per doeleinde aan welke gegevens wij van jou verkrijgen, wat hiervan de grondslag is en welke bewaartermijn hiervoor geldt. Indien je vragen hebt of wilt weten wat we precies van je bijhouden, neem dan contact op met Foodie via de gegevens onderaan deze verklaring.

Account

Je kunt je bij Foodie registreren, door een account aan te maken. Vanaf je account dashboard kun je je recente bestellingen bekijken, je verzend- en factuuradressen beheren en je wachtwoord en account details bewerken. Om gebruik te kunnen maken van dit dashboard, dien je een account aan te maken (uitvoering van de overeenkomst). Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam;

Wij bewaren jouw persoonsgegevens totdat je het account opzegt, of tot maximaal 2 jaar nadat je voor het laatst gebruik hebt gemaakt van je account. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld in verband met de fiscale bewaarplicht).

Contact opnemen

Wanneer je een e-mail of contactformulier verstuurt, ons belt of op een andere manier contact met ons opneemt, dan ga je in op ons aanbod om met ons in contact te treden (uitvoering van de overeenkomst). Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Eventuele informatie die je zelf invult als inhoud van een bericht.

Nieuwsbrief
Wij hebben een (wekelijkse/maandelijkse) nieuwsbrief en je wordt alleen met jouw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. In de nieuwsbrief lees je nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Hiervoor gebruiken wij jouw naam en e-mailadres. Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat je het abonnement opzegt. Het abonnement op de nieuwsbrief kunt ik heu op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Plaatsen en afhandeling bestelling

Als je een bestelling plaatst op onze website laat je bepaalde persoonsgegevens achter. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door je worden opgegeven in het kader van de overeenkomst die je met ons sluit. Voor dit doeleinde verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens;
 • Bedrijfsgegevens;
 • Contactgegevens (zoals e-mailadres en telefoonnummer);
 • Factuuradres;
 • Leveringsadres;
 • Betalingsgegevens;
 • Eventuele overige gegevens die je meestuurt met jouw bestelling.

Deze gegevens hebben wij nodig vanwege het contract dat we met je sluiten. Wij bewaren deze informatie tot je bestelling is afgerond. Sommige gegevens bewaren wij langer, als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld conform fiscale bewaarplicht).

Foodie verhalen
Op onze website presenteren wij verschillende referenties over onze diensten. Wij proberen u op deze manier een volledig beeld te geven van onze producten en hoe onze klanten het gebruik daarvan in de praktijk beoordelen. Hiervoor gebruiken wij de voor- en achternaam van de recensent, een foto en/of een bericht van de recensent.

Wij hebben deze gegevens nodig om de referentie te beoordelen en te verwerken op de website. De grond voor het verwerken van deze gegevens is toestemming: alle recensenten wordt nadrukkelijk om toestemming gevraagd alvorens een referentie wordt geplaatst op onze website. Deze toestemming kunnen de recensenten en overige betrokkenen te allen tijde gemakkelijk weer intrekken door contact met ons op te nemen. Wij bewaren de gegevens totdat deze de relevantie hebben verloren, en tot maximaal […]. Wanneer de toestemming is ingetrokken verwijderen wij direct alle gegevens.

Trustpilot

Om klanten op onafhankelijk wijze te kunnen vragen naar hun klantenervaring bij Foodie maken we gebruik van Trustpilot als reviewwebsite. De privacyovereenkomst van Trustpilot voor consumenten kun je inzien via onderstaande link:

https://nl.legal.trustpilot.com/for-reviewers/terms-of-use-for-consumers

Solliciteren

Heb je gereageerd op één van onze vacatures of heb je een open sollicitatie ingestuurd? Dan verwerken wij persoonsgegevens van jou om jouw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst.

Hiervoor verwerken wij de volgende gegevens:

 • Naam;
 • Adresgegevens;
 • Contactgegevens;
 • Curriculum Vitae;
 • Motivatiebrief;
 • Salarisindicatie;
 • Referenties.

Jouw sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal 6 weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens zodat wij contact met je kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer we jou op dit moment geen functie kunnen aanbieden, kunnen we – met jouw toestemming – de sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. Je kunt je toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen. Indien je bij ons komt werken, bewaren wij jouw sollicitatiegegevens in je personeelsdossier. Dit dossier wordt bewaard zolang dit noodzakelijk is en ten aanzien van de sollicitatiegegevens tot maximaal 2 jaar na indiensttreding.

Wanneer kunnen we jouw persoonsgegevens delen met derden?

Foodie deelt jouw persoonsgegevens enkel met derden wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • Wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde persoonsgegevens te verwerken
 • Dat nodig is om de overeenkomst met jou uit te voeren.
 • Jij hier toestemming voor geeft.
 • Wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben.
 • Wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De partijen die in onze of jouw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

 • IT-leveranciers en -dienstverleners;
 • Softwareleveranciers;
 • Betalingsdienstverleners;
 • Hostingpartij;
 • Cookieleveranciers
 • Review websites;

Cookies

Op onze website gebruiken we cookies, tevens van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. Foodie gebruikt cookies om:

 • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische of functionele cookies).
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies).
 • Jouw online advertentieaanbod buiten onze website te verbeteren (advertentiecookies).

Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van jou:

 • IP-adres;
 • Cookie-ID;
 • Website- en klikgedrag;
 • Refferer-URL.

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om jouw akkoord voor het gebruik van cookies.

Wij gebruiken de volgende cookies:

Cookie Soort Doel Bewaartermijn
Google Analytics

 

 

Google LLC, Verenigde Staten

 

Privacy Shield

 

Privacyverklaring

Analytisch Cookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikerservaring te verbeteren. We hebben deze cookies privacyvriendelijk ingesteld. Dat betekent dat we:

– een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten;

– Google alleen gemaskeerde IP-adressen geven;

– verder geen gegevens delen met Google; en

 

Maximaal 2 jaar
Google Tag Manager

 

Google LLC, Amerika

 

PrivacyShield

 

Privacyverklaring

 

Functioneel De cookies van Google Tag Manager maken het mogelijk om scripts van andere cookies in te laden. Google Tag Manager is puur functioneel en wordt niet gebruikt voor het verzamelen van persoonsgegevens.

 

Sessie
Google DoubleClick

 

Google LLC, Amerika

 

PrivacyShield

 

Privacyverklaring

 

Marketing

 

Deze cookies worden gebruikt om de acties van de websitebezoeker op de website te registreren na het bekijken van of klikken op advertenties. Het doel hiervan is om de effectiviteit te meten en gepersonaliseerde advertenties te tonen.

 

Maximaal 6 maanden
Facebook Custom Audiences

 

Facebook, Inc., Amerika

 

PrivacyShield

 

Privacyverklaring

 

 

Marketing Deze cookies worden gebruikt om advertentie-opties van Facebook mogelijk te maken. Ze registreert klikgedrag en websitebezoeken. Maximaal 3 maanden
Facebook Connect

 

Facebook, Inc., Amerika

 

PrivacyShield

 

Privacyverklaring

 

Marketing Deze cookies worden gebruikt om advertentie-opties van Facebook mogelijk te maken. Ze registreren klikgedrag en websitebezoeken.  Deze cookies registreren een uniek ID om terugkerende apparaten te herkennen. Het doel daarvan is gericht adverteren en gepersonaliseerd te adverteren.

 

Maximaal 3 maanden
Optin Monster

 

Retyp LLC (“Retyp”), Amerika

 

GDPR statement

 

Privacyverklaring

 

Marketing OptinMonster is een leadgeneratieplatform. Wij gebruiken dit platform voor commerciële doeleinden. Cookies worden gebruikt om te bepalen of bezoekers de website voor de eerste keer bezoeken of niet. Cookies stellen ons in staat om een aanbieding te doen aan de gebruiker door middel van pop-ups. Hiervoor wordt bezoekersgedrag geregistreerd.

 

Maximaal 3 maanden
Drip

 

Drip Global Inc. Amerika

 

Privacyverklaring

 

Marketing Wij maken gebruik van Drip om emails op vooraf ingestelde momenten te versturen. Er wordt bijgehouden of gebruikers de e-mails openen en of er in de e-mails op links geklikt wordt. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Drip opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Maximaal 3 maanden
Active Campaign

 

Deadline Funnel

 

ActiveCampaign, LLC, Amerika

 

PrivacyShield

 

Privacyverklaring

 

Marketing Deze cookies worden gebruikt om e-mailmarketing/marketing automation mogelijk te maken. Wij versturen onze nieuwsbrieven en groepsmailings met het programma Active Campaign. Enkel met toestemming gebruiken wij ook de sitetracking hiervan, zodat zichtbaar wordt welke pagina’s worden bezocht vanuit zo’n mailing. Deze informatie wordt gebruikt om onze bezoekers beter van informatie te kunnen voorzien.

 

 

Maximaal 3 maanden

 

In- en uitschakelen van cookies

In je browser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer je ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van jouw webbrowser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van jouw browser. 

Worden jouw persoonsgegevens beveiligd?

Foodie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via hamist@foodie.nl

Welke privacyrechten heb je?

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, dan kun je altijd contact met ons opnemen. De contactgegevens staan onderaan deze verklaring. Je hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en tegen direct marketing.
 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht om jouw toestemming in te trekken: indien je ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je ons verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken.

Bij jouw verzoek kunnen wij je vragen om jezelf te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat jij de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacy rechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij jou daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook onze privacy- en cookieverklaring aanpassen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacy- en cookieverklaring voor de meest actuele informatie. 

Autoriteit Persoonsgegevens

Als je vindt dat wij niet op de juiste manier helpen met vragen over jouw privacy, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Voor vragen over onze privacy- en cookieverklaring of vragen omtrent jouw rechten, kun je altijd contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.Dennis van Gerven is de Functionaris Gegevensbescherming van Foodie B.V, bereikbaar via dennis@foodie.nl

Foodie B.V.
Steenovenweg 7a
5708 HN Helmond

E-mail: klantenservice@foodie.nl
Telefoon: 0765620259 (10:00 – 17:00 uur)

KvK-nummer: 11068314

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00